КОМПЛЕКСНА ОБЛАСНА ПРОГРАМА «Здоров’я Слобожанщини» на 2017 – 2018 роки

м. Харків

2017 рік

П А С П О Р Т

комплексної обласної програми

«Здоров’я Слобожанщини» на 2017 – 2018 роки

Джерело інформації: http://www.gov.lica.com.ua/b_text.php?type=3&id=16517&base=77

 1. Ініціаторами розроблення комплексної обласної програми «Здоров’я Слобожанщини» на 2017 – 2018 роки (далі – Програма) є Харківська обласна державна адміністрація.
 2. Нормативно-правові акти, що стали підставою для розроблення Програми:Конституція України, Закон України «Про місцеві державні адміністрації», Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я».
 3. Розробник Програми– Управління охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації.
 4. Співрозробники Програми– структурні підрозділи обласної державної адміністрації, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади в Харківській області, районні державні адміністрації, міські (міст обласного значення) та районні ради.
 5. Відповідальні виконавці Програми– Управління охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації.
 6. Учасники та безпосередні виконавці Програми структурні підрозділи Харківської обласної державної адміністрації; районні державні адміністрації; міські (міст обласного значення) та районні ради спільно з територіальними органами міністерств, відомств та служб України в Харківській області (у межах компетенції); заклади охорони здоров’я спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, які є спеціалізованими або мають обласне значення та надають медичну допомогу третинного рівня; центральні районні лікарні та центральні міські лікарні міст обласного значення, які мають набути статусу лікарень інтенсивного лікування госпітальних округів за окремими профілями медичної допомоги, міські лікарні м. Харкова та інші комунальні заклади охорони здоров’я.
 7. Термін реалізації Програми– 2017 – 2018 роки.
 8. Джерелафінансування Програми – кошти обласного бюджету Харківської області, кошти місцевих бюджетів, з урахуванням їх реальних можливостей, а також інші джерела, не заборонені законодавством, на виконання заходів, включених до розділу 7 цієї Програми.
 9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми, становить 2 000 736,6 тис. грн, у тому числі у 2017 році – 1 115 006,2 тис. грн,у 2018 році – 885 730,4 тис. грн. 

 1. Обґрунтування проблеми

Досвід розроблення та виконання у 2008 – 2016 роках органами місцевої виконавчої влади та органами місцевого самоврядування Харківської області комплексної обласної програми «Здоров’я Слобожанщини» переконливо свідчить про організаційну та економічну ефективність, яку забезпечує регіональна галузева централізація окремих заходів і концентрація ресурсів, спрямованих на забезпечення доступної, якісної та безоплатної медичної допомоги членам територіальних громад усієї Харківської області в умовах поступового створення «єдиного медичного простору», ефективної взаємодії з медичними вищими навчальними закладами та науково-дослідними інститутами НАМН України, із використанням їх діагностичних, лікувальних та кадрових можливостей, досягнення системного розвитку матеріально-технічної бази комунальних закладів охорони здоров’я Харківщини первинного, вторинного та третинного рівнів.

Аналогічний досвід напрацьовано і в інших областях України, де такі підходи щодо концентрації ресурсів з метою розвитку сфери охорони здоров’я реалізовувались у попередні роки за рахунок місцевих бюджетів.

Ця Програма визначає основні напрями підвищення рівня доступності та якості медичної допомоги громадянам – жителям Харківської області у 2017 – 2018 роках, насамперед, пільгових або соціально особливих контингентів, передбачає конкретні заходи щодо удосконалення матеріально-технічної бази спеціалізованих закладів охорони здоров’я, закладів обласного значення і медичних закладів первинного та вторинного рівнів, що знаходяться у комунальній власності окремих територіальних громад Харківської області або у їх спільній власності.

Забезпечення подальшого підвищення доступності, якості й безоплатності медичної допомоги та медичних послуг для споживачів передбачається шляхом планування відповідних обсягів фінансових ресурсів у межах обласного бюджету; розвитку сучасних технологій діагностики, лікування та реабілітації на третинному рівні у спеціалізованих закладах охорони здоров’я та закладах обласного значення за умови їх взаємодії із медичними вищими навчальними закладами та науково-дослідними інститутами НАМН України, а також удосконалення медичної допомоги громадянам на первинному та вторинному рівнях у районах області та містах обласного значення, з урахуванням суттєвих нормативних змін щодо реформування галузі та оптимізації мережі закладів охорони здоров’я та їх ліжкового фонду.

Програма враховує конкретні завдання та етапи виконання у 2017 та 2018 бюджетних роках деяких затверджених попередньо Харківською обласною радою інших обласних програм по галузі «Охорона здоров’я» на підставі реальних можливостей бюджету галузі на зазначені бюджетні періоди, а саме:

розвиток медичної допомоги матері та дитині;

забезпечення розвитку первинної, вторинної, а також спеціалізованої медичної допомоги населенню області, у тому числі дитячому (зокрема ендокринологічної, кардіохірургічної, медико-соціальної у сфері онкології та ін.);

збереження та зміцнення кадрового потенціалу закладів охорони здоров’я;

поступове створення засад для функціонування «єдиного медичного простору» в Харківському регіоні;

інформаційне забезпечення діяльності галузі в області.

 1. Визначення мети Програми

Метою Програми є реалізація основних пріоритетів державної соціальної політики у сфері охорони здоров’я Харківської області з огляду на конкретні завдання соціально-економічного розвитку регіону в 2017– 2018 роках та на підставі конкретних показників обласного бюджету Харківської області по галузі на відповідний період. 

 1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

Забезпечення подальшого підвищення доступності та покращання якості медичної допомоги, надання безоплатних медичних послуг для споживачів передбачається проводити шляхом:

планування відповідних обсягів фінансових ресурсів у межах обласного бюджету;

розвитку сучасних технологій діагностики, лікування та реабілітації на третинному рівні у спеціалізованих закладах охорони здоров’я та закладах обласного значення за умови їх взаємодії із медичними навчальними закладами та науково-дослідними інститутами НАМН України;

удосконалення медичної допомоги громадянам на первинному та вторинному рівнях у районах та містах обласного значення, з урахуванням суттєвих нормативних змін щодо реформування галузі та оптимізації мережі закладів охорони здоров’я та їх ліжкового фонду.

Механізм виконання Програми передбачає, зокрема, реалізацію заходів щодо централізованого планування витрат на засадах програмно-цільового підходу з метою розвитку медичного обслуговування пацієнтів в умовах спеціалізованих закладів охорони здоров’я третинного рівня та закладів обласного значення, закладів вторинного та первинного рівнів за умови їх взаємодії із медичними вищими навчальними закладами та науково-дослідними інститутами НАМН України на засадах поступового створення в регіоні «єдиного медичного простору».

Видатки обласного бюджету відповідно до конкретних завдань і заходів цієї Програми плануються на рівні головних розпорядників та розпорядників бюджетних коштів (закладів охорони здоров’я, що фінансуються з обласного бюджету), за винятком передачі фінансових ресурсів на інший рівень управління та фінансування (передача цільових субвенцій тощо).

 1. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Завдання і заходи Програми:

 1. Розроблення, з урахуванням реальних можливостей обласного бюджету на конкретний бюджетний період, системи конкретних заходів щодо розвитку окремих спеціалізованих служб, видів та профілів медичної допомоги третинного рівня у закладах охорони здоров’я спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області, а також в окремих закладах охорони здоров’я комунальної власності територіальних громад районів області та міст обласного значення первинного та вторинного рівнів, з урахуванням нормативно визначених підходів держави до реформування галузі.
 2. Планування цільових видатків для досягнення мети та реалізації відповідних заходів Програми, насамперед, оснащення обласних закладів сучасним медичним обладнанням; упровадження в цих закладах нових технологій діагностики, лікування та реабілітації хворих; забезпечення доступності лікування пацієнтів високовартісними лікарськими засобами, витратними матеріалами та виробами медичного призначення, у тому числі для лікування гострих невідкладних станів та важких хронічних захворювань.
 3. Планування взаємопов’язаних і скоординованих заходів щодо подальшого розвитку та удосконалення в районах Харківської області первинної медико-санітарної допомоги; зміцнення матеріально-технічної бази центральних районних та центральних міських лікарень у містах обласного значення, які мають набути статусу лікарень інтенсивного лікування госпітальних округів.
 4. Широке висвітлення через засоби масової інформації ходу реалізації Програми та досягнутих результатів.
 5. Розроблення проектів відповідних змін та доповнень до Програми, з урахуванням конкретних пропозицій органів місцевої виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Харківської області на наступні бюджетні періоди.

Результати реалізації Програми мають забезпечити:

 1. Підвищення упродовж 2017 року та наступних періодів доступності сучасних технологій діагностики, лікування та реабілітації хворих в умовах спеціалізованих закладів охорони здоров’я Харківської області третинного рівня та медичних закладів обласного значення.
 2. Зниження у 2017 році рівня дитячої смертності не менш як на 5 % від рівня 2016 року; зниження рівня материнської смертності не менш як на 1,5 – 2 % від показника 2016 року.
 3. Виконання завдань інших обласних та державних програм по галузі «Охорона здоров’я», з урахуванням реальних можливостей обласного бюджету та особливостей регіональних пріоритетів.
 4. Продовження роботи щодо створення умов для ефективної взаємодії та поєднання можливостей спеціалізованих закладів охорони здоров’я Харківської області третинного рівня і медичних закладів обласного значення із медичними вищими навчальними закладами ІV рівня акредитації та науково-дослідними інститутами НАМН України на засадах «єдиного медичного простору». 
 1. Обґрунтування обсягів та джерел фінансування

Виконання Програми буде здійснюватись у два етапи: І етап – 2017 рік; ІІ етап – 2018 рік.

Обсяги фінансування Програми становлять усього 2 000 736,6 тис. грн, у тому числі у 2017 році – 1 115 006,2 тис. грн, у 2018 році – 885 730,4 тис. грн.

Реальні обсяги фінансування заходів та завдань Програми за рахунок коштів обласного бюджету визначаються рішенням обласної ради про обласний бюджет на відповідний бюджетний період, з урахуванням його реальних можливостей.

 1. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація діяльності щодо виконання Програми покладається на Управління охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації (далі – Управління).

Управління виступає відповідальним виконавцем Програми та щороку до 15 грудня інформує Харківську обласну раду про результати її виконання.

Контроль за ходом виконання Програми здійснює Харківська обласн